خانمی بغل دکتر نشسته بود که بعداً فهمیدم دوست دوران دانشگاهش ...